Privacy

Algemeen

De gegevens die je ons meedeelt, worden verwerkt door Syntra Midden-Vlaanderen vzw met adres Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas in het kader van het organiseren van opleidingen en trainingen voor bedrijven en bedrijvige mensen zodat zij meer en beter kunnen ondernemen en / of door Skilled By bv (nxtpro) met dezelfde maatschappelijke zetel als Syntra Midden-Vlaanderen vzw in het kader van de organisatie van opleidingen. Skilled By bv (nxtpro) is gegroeid uit de B2B-afdeling van Syntra Midden-Vlaanderen en we delen hetzelfde administratief pakket.

Overeenkomstig de Privacyreglementering heeft u recht op inzage in uw gegevens en recht op verbetering.

Persoonsgegevens

Algemeen

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die:

 • je ons zelf geeft (bvb. door het invullen van een contactformulier of door het versturen van een mail naar onze helpdesk)

 • die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten

 • die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van het gebruik door de eindgebruikers

De gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Alle persoonsgegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens enkel voor de door jou gevraagde diensten en verwerking van jouw aanvragen verzameld, verwerkt en gebruikt.

 • Communicatie: We gebruiken gegevens die we verzamelen om met je te communiceren en om onze communicatie met je zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kunnen we contact met je opnemen per telefoon, via e-mail of op een andere manier.

 • Adverteren: We kunnen jouw data ook gebruiken om mogelijks interessante advertenties aan je te laten zien op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Instagram of bijvoorbeeld Google AdWords. Dat doen we met behulp van cookies. Uiteraard doen we dit enkel indien je daarvoor je toestemming geeft via de cookies die je aanvaardt dan wel weigert. Die toestemming kan je ook op eender welk moment intrekken.

 • CRM / ERP: We gebruiken meerdere interne tools die voor onze medewerkers beschikbaar zijn, en waar data wordt opgeslagen om onze diensten te kunnen aanbieden. Deze data wordt enkel gebruikt om die diensten te kunnen aanleveren en worden enkel gebruikt in functie van de professionele relatie die we hebben met jou als (potentiele) klant of derde partij. Voorbeelden van gebruik zijn facturatie, het opmaken van offertes, het sturen van onderhoudsberichten voor diensten die je afneemt, etc.

Jouw rechten over je gegevens?

Jij bent en blijft baas over jouw persoonlijke gegevens. Heb je vragen over onze Privacy Policy of over jouw persoonlijke informatie? Wil je jouw persoonlijke gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen uit onze systemen? Laat het ons weten via communicatie@syntra-mvl.be en dan bekijken we dat voor jou.

Onze Informatieveiligheidsconsulent is beschikbaar om je verder te helpen met je vragen en we verbinden ons er toe om je gepast en binnen realistische tijdsbestekken van antwoord te dienen. Je kan hem altijd contacteren via: wim.blommaert@syntra-mvl.be

 

Overdracht van persoonsgegevens

Aangezien zowel Vlaanderen (via Syntra Vlaanderen) als Europa (via ESF-agentschap) als andere officiële instanties het volgen van opleiding ondersteunt voor bedrijven en werknemers in bedrijven, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan deze (overheids-) instanties omwille van administratieve redenen.

Klik op de link hieronder om het overzicht te krijgen van de overdrachten.

Gedragscode

Syntra Midden-Vlaanderen vzw:

 1. verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:

  • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

  • de wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

  • het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”;

  • de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie;

  • het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex;

 2. leidt de toevertrouwde cursisten effectief en kwalitatief op conform de bepalingen van de opdracht en zet hiervoor enkel (voldoende) gekwalificeerd personeel (lesgevers of opleiders) in;

 3. bewaart steeds een professionele afstand tot de cursisten. In geen geval wordt verder doorgedrongen in hun persoonlijke levenssfeer dan noodzakelijk is voor het slagen van de opdracht, of ten behoeve van de informatie door Syntra Vlaanderen opgevraagd. De cursisten hebben bovendien te allen tijde op een voor hen begrijpelijke manier inzagerecht in de gegevens die tijdens de opdracht over hen worden verzameld;

 4. zal voormelde persoonlijke gegevens slechts bijhouden zolang dit nodig is voor de opdracht, en deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan die omschreven in de opdracht. Na afloop van de opdracht blijft de geheimhoudingsplicht te allen tijde bestaan;

 5. zal geen contacten leggen met derden om informatie te bekomen over een cursist zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze cursist. De cursist kan deze toestemming bovendien pas geven nadat het voor hem duidelijk is waarom dat contact met derden wordt gelegd en wat ervan wordt verwacht;

 6. engageert zich om tijdig, correct, volledig en objectief alle informatie te verstrekken die de cursisten nodig hebben, en licht hen ook op voorhand in over het bestaande klachtenreglement en/of -procedure;

 7. benadert elke cursist met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. De gemandateerde past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.;

 8. verbindt er zich toe in al zijn activiteiten het Nederlands te gebruiken conform de bepalingen van de taalwetgeving, tenzij het gebruik van een andere taal eigen is aan of opgelegd wordt door de opdracht.

 

Micoon

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking: Syntra Midden-Vlaanderen vzw, Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas

 2. Doel van verwerking : het opvolgen (proces en product) van de competentieverwerving van lerenden (cursisten, werkzoekenden, leerlingen)

 3. Er worden geen persoonsgegevens aan derden bezorgd.

 4. Hoe lang we de persoonsgegevens bij houden : de opleidingsorganisatie bepaalt dit zelf rekening houdende met de privacywetgeving. In elk geval mag de opleidingsorganisatie maar zolang persoonsgegevens bijhouden als nodig is voor het doel.

  Syntra Midden-Vlaanderen raadt aan om de gegevens 3 maanden na het afronden van de opleiding / cursus te verwijderen.

  Voor de eigen cursisten zal Syntra Midden-Vlaanderen in elk geval de cursistgegevens 3 maanden na het afronden van de opleiding/cursus verwijderen.

  De beheerder van de opleidingsorganisatie zorgt voor het verwijderen van de verouderde gegevens.

 5. Er is recht op inzage en correctie van de gegevens voor wat betreft degene die de score heeft ingegeven. Een cursist kan uiteraard geen score van een leraar of leerbedrijf aanpassen.

 6. De gegevens wordt gestockeerd bij Combell nv, Skaldenstraat 121, 9042 Gent.